Nagele

Tijdreeksen van de stijghoogtes

Klik op een peilbuis of put in het plaatje hieronder om de volledige tijdreeks te zien van de gemeten stijghoogtes.

Aan het waterniveau in de putten is te zien of het peil omhoog is gezet op het proefperceel t.o.v. het referentieperceel.

Metingen

Op twee locaties in de proef meten we de stijghoogte tussen twee drains door een rij peilbuizen. Op deze pagina is voor elke peilbuis te zien hoe de stijghoogte met de tijd verandert in reactie op de neerslag en op het peil in de putten.

Op het proefperceel kan in droge periodes het peil in de put omhoog worden gezet. Op het referentie perceel vindt geen peilopzet plaats. De stijghoogte in de peilbuizen brengt de opbolling of uitzakking van het grondwater tussen twee drains in beeld. Hierdoor kunnen we het effect van zowel drainage als peilverhoging zien. Ook is zo te zien of er verschil is in afwatering of infiltratie rond de nieuw aangelegde bezande drain en de oude drain.