Nagele

Klik door de tijd om te zien hoe de grondwaterstand verandert als gevolg van neerslag.

Aan het waterniveau in de putten is te zien of het peil op het proef perceel is verhoogd t.o.v. het referentie perceel.

Gebruik Firefox of Chrome voor de beste ervaring met deze webtool.Grafieken Waterbalans

Metingen

Op twee locaties in de proef meten we de stijghoogte tussen twee drains door een rij peilbuizen. De metingen zijn hierboven te zien samen met het waterpeil in de aangesloten putten. Op het proefperceel kan in droge periodes het peil in de put omhoog worden gezet. Op het referentie perceel vindt geen peilopzet plaats. De stijghoogte in de peilbuizen brengt de opbolling of uitzakking van het grondwater tussen twee drains in beeld. Hierdoor kunnen we het effect van zowel drainage als peilverhoging zien. Ook is zo te zien of er verschil is in afwatering of infiltratie rond de nieuw aangelegde bezande drain en de oude drain.

Meer gedetailleerde tijdreeksen van de stijghoogtes en drainage fluxen zijn te vinden onder grafieken en de waterbalans.

 
Tussen een oude en nieuwe drain is een rij peilbuizen geplaatst waarmee de grondwaterstand gemeten wordt. Een diepe peilbuis meet de druk in het zand onder het veenpakket.

Ontwerp proeflocatie

Op de proeflocatie bij Nagele lag drainage met een drain afstand van 12 m. Voor de proef zijn tussen de oude drains nieuwe drains geplaatst, waardoor de drainafstand 6 m is geworden. Per drie drains zijn de drains gekoppeld aan een verzameldrain die uitkomt in een meet- en een regelput. In de meetput wordt de flux door de verzameldrain gemeten, zowel tijdens afvoer in natte periodes als tijdens infiltratie in droge periodes. In de regelput kan het peil worden opgezet door middel van het plaatsen van een schotje. Het peil niveau wordt vastgehouden door een pomp die werkt op zonne-energie. We vergelijken de situatie tijdens systeemgerichte drainage met de referentie situatie door op een deel van de proeflocatie geen peilopzet te gebruiken. Ook testen we het gebruik van een biologisch afbreekbare drain, de BioDrain. 

 

 

 
Indeling van het proefperceel. Nieuwe drains zijn gelegd tussen de oude drains en bezand. Drie drainage buizen komen samen in een verzameldrain die vervolgens is aangesloten op een meet en een regelput.

 

Bodemopbouw

De bodemopbouw van het perceel bij Nagele bestaat uit klei op veen op zand. De diepte van de bovenkant van de veenlaag varieert tussen de 25-80 cm. Het veen is relatief dik en loopt door tot een diepte van 4 m.

 

Aanleg 

De nieuwe drains zijn met een kettinggraver aangelegd waarbij de sleuf is opgevuld met drainage zand. Per drie drains zijn de drains aangesloten op een verzameldrain. Elke verzameldrain komt eerst door een meetput en vervolgens in de regelput terecht. De regelput staat in verbinding met de sloot.  

Nieuwe drains zijn bezand

Drains worden aangesloten op de verzameldrain

Aanleg van de putten